The Crunluath Collection

By Angus MacPhee

Format: Paperback

Gaelic songs for pipe tunes.

Availability: In stock

RRP: £17.00

Price: £17.00

Highlander Distribution

Highlander Distribution supply a fantastic range of CDs, DVDs and books. With over 4000 Celtic/Scottish titles, it's hard to beat.

Product Description

Details

Multi-talented Angus MacPhee has written Gaelic words to be sung to those well-loved pipe tunes that are so much a part of our heritage. Words, music, explanation, translation & illustration. The CD features Angus with Mod-winning singer Fiona MacKenzie. Track Listing: Saoil am faigh mi Morag; Tulach Gorm; Seann Triubhas; Tamailt; Mo Chuachag Laghach Thu; Casan a'Dannsa; Cuir dha'n Chiste Caol Mi; A'Chiad Leannan; Fosgail do Chridhe; Thug mi Gaol do'n Oighear; Aisling Oige; M'eudail Og; Am Fleasgach Og; De's a'Ghleann; Thug mi Gaol; Na Beanntannan Buan; Eilean mo Run; Loch Dubhthaich; Tir a'Mhurain Sratheadhar; Fagail Gleann Afraig; Oige Shona; Madainn Earraich; Camhanaich na h-Oidhche; Faileadh a'Chonuisg; Hearrlois; Loch Bracadal; Taobh na Locha; Domhnall Gorm; Cronan mo Mhathair; Calum Piobaire; Laoich St Bhalaraidh; Itealadh nan lolairean; Taladh Ruairidh; Cronan Nuighean; Beannachd Ghaidhlig; Eilean Mhanain; Meomairean; Am Bruth Dhearg; Oran na Smeoraich; Ciobairean na Nollaig; Cronan na Caillich 's a'Bheinn Bhric; Alba Bheadaireach; Faille Tighearna an t-Sruthain; Bodaich nam Briogais; Cumha Mhic an Toisich; Cumha Dhomhnaill Mhic Coinnich; Cumha Sim Friseal, Iarla Lobhait; Cumha Chatriona; Cumha an t-Seann Chlaidheimh; Togail nam Bo.

Additional Information

Additional Information

Format Paperback
Imprint Highlander Distribution
Publication Date 24 Aug 2006
ISBN MMBK03

Customer Reviews

Write Your Own Review

Only registered users can write reviews. Please, log in or register