Songs Stories and Piping From Barra

By Calum Johnston , Annie Johnston

Format: CD-Audio

Scottish Tradition Series Vol

Availability: In stock

RRP: £16.00

Price: £16.00

Unfortunately, due to sales rights restrictions, we cannot offer Songs Stories and Piping From Barra for sale in your country.

Highlander Distribution

Highlander Distribution supply a fantastic range of CDs, DVDs and books. With over 4000 Celtic/Scottish titles, it's hard to beat.

Product Description

Details

Calum & Annie were both singers who performed their songs with great sympathy, with subtlety and with respect for the Gaelic context in which both they and the songs had their origins. Calum was also a piper. With extensive booklet. Track Listing: CD 1 - Na Faighinn Gille Ri Cheannach, Faigh A-Nuas Dhuinn Am Botul, Mo Cheud Tomagain Gach Ni Chluinn Mi, Gradh Geal Mo Chridh, Chaidh Moill Ar Mo Leirsinn, Calum Beag O Thir A' Mhurain, Ruidhleadh Cailleach Sheatadh Cailleach, Fasca Sibh Mairi Nighean Alasdair?, Chaidh An Dileag Ud `Nam Cheann, Mo Run A' Mhaigdeann, Clo Nan Gillean, `S Mithich Dhuinn Aitigh Mo Nighean Donn, Latha Dhomh `S Mi `M Beinn' Cheathaich, Di-Sathuirne Ghabb Mi Mulad, Nighean Baillidh A Loch Bhraon, March Strathspey And Reel. CD 2 - Failte Dhruim Fionn, Fhir A' Chinn Duibh, Is Fhada Tha Mi An Cnl Beinn Eadarra, Pilliii Pillililileoghain, Cha Till Mi Tuilleadh: Pipe-Tune, Port Na H-Eala Air An Tro.Igh, IS Olc An Obair Do Theachdairean Cadal, Luran, Sealgair A' Choilich Bhuidhe, Sgeulachd A' Choire, He O Ho A Raghnaill Ud Thall, Oran Do'n Mhusg, Fhir Nan Gormshuilean Meallach, Tha Thu Suarach Umam An Diugh, Nach Coma Leat, 'Ille Dhuibh, Tarruinn An T-Sreang, Oran Do'n Eideadh Ghaidhealach, Latha Chuil-Iodair, Oran A' Bhotuil.

Additional Information

Additional Information

Format CD-Audio
Imprint Highlander Distribution
Publication Date 31 Mar 2010
ISBN CDTRAX9013D

Customer Reviews

Write Your Own Review

Only registered users can write reviews. Please, log in or register