Seinn O Ho Ro Seinn

By Fiona MacKenzie , Arthur Cormack

Format: CD-Audio

With 40 page booklet!

Availability: Out of stock

RRP: £12.97

Price: £12.97

Highlander Distribution

Highlander Distribution supply a fantastic range of CDs, DVDs and books. With over 4000 Celtic/Scottish titles, it's hard to beat.

Product Description

Details

A 2 CD and word book set of the songs frequently sung at ceilidhs and in Gaelic song competitions. Clear unaccompanied solo vocals from Fiona MacKenzie are each followed by the song words spoken by Arthur Cormack. Lyrics & translations are in the booklet. Track Listing: A Bhanarach Chaoin; A Dhomhnaill Bhig; A Ghaoil Saoil Am Faigh Mi Thu; A Phiseag; Am Bata Rannach; An t-Oighr' Og; Balaich An Iasgaich; Bha Mi Latha An Samhradh; Birlinn Ghoraidh Chrobhain; Buain A Choirce; Buain A Rainich; Cha Dirich Mi'n Gleannan; Duthaich Mhicleoid; Eilean Sgiathanach Nam Buadh; Eisg Bhig; Fagail Liosmoir; Faill Ill O Agus Ho Ro Eile; Failte Rubho Bhatarnis; Fear A Bhata; Gheibh Thu Caoraich; Griogal Cridhe; Gur Moch Rinn Mi Dusgadh; Hi Ho Ro 'S Na Ho Ro Eile; Ho Ro Mo Nighean Donn Bhoidheach; Hug Oireann O Ro; Ille Dhuinn Chaidh Tu'm Dhith; Iorram Cuain; Lag Nan Cruachan; Leannan Mo Ghaoil; Mo Chridhe Trom 'S Duilich Leam; Mo Robairneach Gaolach; O Chruinneig E Chruinneig; Ochoin A Righ Gura Tinn Mo Galar An Gradh; Se Mo Cheist An Gille Donn; Seinn o Ho Ro Seinn; Seo A'bhliadhna A Dh'fhag Mi Dubhach; Teann A Nall; The Smeorach 'S A Mhadainn Chiuin; Thugainn Leam Thar Saile

Additional Information

Additional Information

Format CD-Audio
Imprint Highlander Distribution
Publication Date 24 Sep 2003
ISBN MM01

Customer Reviews

Write Your Own Review

Only registered users can write reviews. Please, log in or register