Scottish Tradition Series No 26

By Calum MacLean

Format: CD-Audio

Scottish Traditional Music

Availability: Out of stock

RRP: £15.00

Price: £15.00

Highlander Distribution

Highlander Distribution supply a fantastic range of CDs, DVDs and books. With over 4000 Celtic/Scottish titles, it's hard to beat.

Product Description

Details

A collection of songs and music from around the Highlands and Islands of Scotland by the renowned collector Calum Maclean. Track Listing: CD 1: 01 ’S daor a cheannaich mi an t-iasgach - Calum Maclean; 02 Bràigh Rùsgaich - Angus Nicolson; 03 A Mhic an Tòisich ’s ceanalt’ thu - John Kennedy; 04 An eala bhàn - Angus C. MacLeod; 05 Òran eile air latha Chùil Lodair - Captain Donald Joseph MacKinnon; 06 ’S mòr mo chùram ’s mi ga stiùireadh - John MacInnes; 07 Ochòin a rìgh, gura mi tha muladach - Ronald MacDonald; 08 Bràigh Loch Iall - Kate Laing; 09 Mo thruaighe lèir thu, ’ille bhuidhe - Angus Campbell; 10 Òran an t-saighdeir - Dr Allan MacDonald; 11 Gura moch rinn mi dùsgadh - Allan S. Gray; 12 ’S muladach mi ’s mi air m’ aineoil - Kate MacDonald; 13 Sabhal Iain ’Ic Ùisdein - Annie Arnott; 14 ’S i a-nochd a’ chiad oidhche ’n fhoghair - Penny MacLellan; 15 Soraidh leis a’ bhreacan ùr - Kate Buchanan; 16 Bu chaomh leam bhith mire - Daniel MacKenzie; 17 A Cholla, mo rùin - Donald MacPherson; 18 a. Nighean na cailliche crotaiche, crùbaich, b. 'S e an t-èileadh beag bu dòcha leam - Catriona MacIntyre; 19 Latha dhan Fhinn am Beinn Iongnaidh - Marion Campbell; 20 A nìghneag a’ chùil duinn nach fhan thu? - Georgina Murray; CD 2: (Instrumental Music From the Highlands and Islands) 01 Miss Elspeth Campbell / MacLellan’s Overcoat / The Rejected Suitor - Angus Lawrie; 02 The 79th’s Farewell to Gibraltar - Kenny John MacLeod; 03 General MacDonald - Peter MacCormick; 04 Cumha Màiri Nighean - Alasdair Ruaidh & Rona Lightfoot; 05 The Atholl Highlanders’ March to Loch Katrine / The Laird of Thrums / Jenny Dang the Weaver - Farquhar MacRae; 06 Bagpipe Reels - John MacDonald; 07 Highland Wedding - James MacDonald; 08 The Muckin’ o’ Geordie’s Byre / The New Rigged Ship / The Cumberland Reel - Ceilidh band, Braemar; 09 Pìobaireachd Dhòmhnaill Duibh - Alasdair Boyd; 10 MacIntosh’s Lament / The Marquis of Huntly’s Farewell / The Left-Handed Fiddler - Donald Macdonell; 11 To The Late Mrs MacLeod, Morar - Ronald MacLellan; 12 Crò Chinn Tàile - Calum Johnston; 13 Gay Gordons / The 72nd’s Farewell to Aberdeen / The Hills of Perth - Lochailort Dance Band.

Additional Information

Additional Information

Format CD-Audio
Imprint Highlander Distribution
Publication Date 1 Apr 2015
ISBN CDTRAX9026D

Customer Reviews

Write Your Own Review

Only registered users can write reviews. Please, log in or register