Margaret's Glen

By Paul McCallum , Vivien MacKie

Format: CD-Audio

Songs from South Uist.

Availability: Out of stock

RRP: £11.99

Price: £11.99

Highlander Distribution

Highlander Distribution supply a fantastic range of CDs, DVDs and books. With over 4000 Celtic/Scottish titles, it's hard to beat.

Product Description

Details

Mod Gold Medalist Paul and acclaimed cellist Vivien Mackie perform songs from South Uist as collected by Margaret Fay Shaw in the 1930s. The cello is used as another voice to sing in unison, an unusual, but effective ploy. Track Listing: O Mo Dhuthaich; Till An Crodh, Faigh An Crodh; Bidh Sior-choineadh; Taladh Choinnich Oig; Gur To Mo Nighean Donn Bhoidheach; A Mhor Thromanach; A' Ghoil, Lig Dhachaigh Gu M' Mhathair Mi; Ho Ro Gun Togainn Air Ugain Fhathast; Tha Mi Sgith M' Onaran; O, Co Bheir Mi Liom; O Ho Nighean, E Ho Nighean; Cha n-Eil A Chuis A Cordodh Rium; Cuigeal Na Maighdin; 'S Ann Di-luain Ro' La Fheill Mhicheil; Fail O Ro Mar Dh-Fhag Sinn; Diridh Mi Stuc Nan Creag; Ho Ro Gur Toigh Linn Anna!; A Bhean Iadach; An Gille Donn; Taladh Ar Slanair; Tha Mo Dhuil, Tha Mo Dhuil.

Additional Information

Additional Information

Format CD-Audio
Imprint Highlander Distribution
Publication Date 14 Jul 2007
ISBN BRHCD29

Customer Reviews

Write Your Own Review

Only registered users can write reviews. Please, log in or register