Deich Bliadhna

By Coisir Ceann An Tuirc

Format: CD-Audio

14 Gaelic songs

Availability: In stock

RRP: £11.99

Price: £11.99

Highlander Distribution

Highlander Distribution supply a fantastic range of CDs, DVDs and books. With over 4000 Celtic/Scottish titles, it's hard to beat.

Product Description

Details

A celebration of 10 fun filled years from Argyll’s original male voice Gaelic choir. 10 choral tracks and 4 solos this CD not only shows the dedication & commitment that the choir has to the Gaelic repertoire but also how much they love to sing together! Track Listing: Thug Mi 'N Oidhche 'N Raoir Sunndach; La Inbhir Lochaidh; Bean A' Chotain Ruaidh; Nach Gorach Mi Gad Chaoineachd; Tioram Air Tir; Iain Ghlinn Cuaich; Theid Me Cuide Ruit; Maighdeannan Na H-airigh; Earraghaidheal Alainn; Duthaich MhicAoidh; Failte Do Eilean Leodhais; An Ataireachd Ard; A Pheigi A Ghraidh; Oran Don Ghunna Dhan B' Ainm NicCoiseim.

Additional Information

Additional Information

Format CD-Audio
Imprint Highlander Distribution
Publication Date 6 Dec 2012
ISBN SRM003

Customer Reviews

Write Your Own Review

Only registered users can write reviews. Please, log in or register