Aite Mo Ghaoil

By Christine Primrose

Format: CD-Audio

A pure, clear and tender voice

Availability: In stock

RRP: £9.99

Price: £9.99

Highlander Distribution

Highlander Distribution supply a fantastic range of CDs, DVDs and books. With over 4000 Celtic/Scottish titles, it's hard to beat.

Product Description

Details

Christine has a pure and tender voice which is quite exquisite. Many of the songs will be familiar to Gaels, but Christine's distinctive voice ensures that each song retains a freshness after innumerable hearings. Track Listing: Ceann Loch An Dun; Curstaidh Brus; Duanag A' Chiobair; Carlobhagh; Strath Ban; Coille An Fhasaich; Greas Ort Dhachaidh A Ch'Eilean A'Fhraoich; 'Si Morag 'Si Morag; 'Nuair A Chi Thu Caileag Bhoidheach; Calum Sgaire; Nan Ceadaicheadh An Tide Dhom; Nan Tigheadh Tu Idir; Comunn Ubhist's 'S Bharraidh; '' N Teid Thu Leam Mo Nighean Donn?; A Fhleasgaich Oig Bi Furachail

Additional Information

Additional Information

Format CD-Audio
Imprint Highlander Distribution
Publication Date 1 Jan 1993
ISBN COMD1006

Customer Reviews

Write Your Own Review

Only registered users can write reviews. Please, log in or register